Deklaracja dostępności


WSTĘP

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Inspektoratu http://piwkluczbork.pl/

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej:  2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kluczborku dla strony https://piwkluczbork.bip.gov.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative,  z którego wynika, że strona internetowa https://piwkluczbork.bip.gov.pl/ spełnia wymagania w 99,5%.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku posiada również stronę http://piwkluczbork.pl/  Przeprowadzona samoocena dostępności dla osób niepełnosprawnych za pomocą w/w narzędzia do oceny wykazała, iż spełnia ona wymagania w 97,5%.

Strony internetowe są  zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strony posiadają następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • odpowiednia struktura/hierarchia nagłówków;
  • mapa strony;
  • tagi na stronie;
  • zwiększone litery dla niedowidzących.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Jakimowicz, adres e-mail: piw.kluczbork@wiw.opole.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 418 27 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.  Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku  znajduje się przy  ul. Jagiellońskiej 3, 46-200 Kluczbork. Budynek jest własnością Gminy Kluczbork. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

2.   Sekretariat Inspektoratu znajduje się na półpiętrze, 5 metrów na wprost od wejścia do siedziby z klatki schodowej. Brak toalety dla niepełnosprawnych.  

3. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

4. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do pomieszczeń Inspektoratu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

5.  Przy wejściu do budynku znajduje się domofon umożliwiający prowadzenie rozmowy bezpośrednio z pracownikiem Inspektoratu.

5.  Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

6.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7.   W siedzibie Inspektoratu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.