ASF- OBSZAR ZAGROŻONY !


W związku  z wyznaczeniem ogniska ASF w miejscowości Kolonia Dzietrzkowice, gm. Łubnice, powiat wieruszowski, województwo łódzkie, część gminy Byczyna na terenie powiatu kluczborskiego znajduje się na terenie zagrożonym. Obejmuje on miejscowości :Byczyna, Jaśkowice, Borek, Gołkowice, Roszkowice, Sierosławice, Wojsławice.

Na obszarze zagrożonym   nakazuje się:
a) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych,
b) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące,
c) niezwłoczne powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.
2. Na obszarze zagrożonym,  zakazuje się:
a) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgodny właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
b) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt.

Nakazy i zakazy,  obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze zagrożonym