Ubój na użytek własny


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje, iż lekarzami wyznaczonymi do badania przed i poubojowego zwierząt rzeźnych oraz badania mięsa w kierunku włośni w powiecie kluczborskim są:

  1. lek. wet. Karolina Gąsiewicz – tel.728 852 831
  2. lek. wet. Andrzej Giedrojć – tel. 603 674 382

Zgodnie z § 3, ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Powiatowy Lekarz Weterynarii  dopuszcza – PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU – przeprowadzanie uboju świń utrzymywanych w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I (NIEBIESKIM), obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że:

1) świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2) świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przeprowadzonemu w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 51, z późn. zm.);

3) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu w sposób określony w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.