Zespół ds. bezpieczeństwa żywności


Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej w tym w szczególności nad:
a. spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy;
b. spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji;
c. warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie;
d. sposobem znakowania i pakowania tych produktów;
e. wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów;
f. wymaganiami dotyczącymi środków transportu;
g. sposobem badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków oraz sposób postępowania z mięsem warunkowo zdatnym lub niezdatnym do spożycia przez ludzi;
h. sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposób dokumentowania pochodzenia tych produktów oraz zakres i sposób rejestru tych produktów.
2. Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących;
a. badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
b. nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego:
3. Koordynacja pracą zespołu ds. wykrywania włośni w podległych Terenowych Punktach Wykrywania Włośni;
4. Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów;
5. Przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań;
6. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów;
7. Obsługa programów informatycznych funkcjonujących w Inspektoracie;
8. Realizacja krajowego programu badań monitoringowych;