Zespół ds. administracji


W skład zespołu do spraw administracji wchodzą następujące stanowiska pracy:
1. ds. obsługi kancelaryjno – administracyjnej, prowadzenia kadr;
2. ds. zaopatrzenia i archiwum zakładowego
3. ds. informatycznych.

Do zadań stanowiska ds. obsługi kancelaryjno – administracyjnej, prowadzenia kadr należy:
1) Wykonywanie czynności związanych z obsługą sekretariatu zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami;
2) Obsługa centrali telefonicznej;
3) Prowadzenie teczek z aktami normatywnymi – zarządzeniami Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz zarządzeniami jednostek nadrzędnych oraz dokumentacji Powiatowego Lekarza Weterynarii;
4) Prowadzenie dokumentacji kadrowej i wszystkich spraw pracowniczych z zakresu praw pracowniczych, prawa pracy oraz służby cywilnej;
5) Prowadzenie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7;
6) Ewidencja legitymacji służbowych, odznak identyfikacyjnych i upoważnień oraz dokumentacji własnej Powiatowego Lekarza Weterynarii
Do zadań stanowiska ds. zaopatrzenia i archiwum zakładowego należy:
1) Zamawianie i ewidencja druków ścisłego zarachowania, pieczęci, pieczątek;
2) Prowadzenie kartotek odzieży ochronnej;
3) Prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i klasyfikacją materiałów archiwum zakładowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii;
4) Zakup i ewidencja artykułów biurowych;
5) Zakup , prowadzenie ewidencji i magazynu sprzętu, środków diagnostycznych i biobójczych , oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania inspektoratu
6) Zastępowanie osoby na stanowisku ds. obsługi kancelaryjno – administracyjnej, prowadzenia kadr w razie jej nieobecności.
Do zadań stanowiska ds. informatycznych należy:
1) Prowadzenie nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem specjalistycznych programów komputerowych (m.in. SPIWET, LEX, programy finansowo-księgowe itp.:)
2) Sprawowanie nadzoru nad działaniem sprzętu komputerowego stanowiącego własność PIW Kluczbork,
3) Obsługa programów informatycznych funkcjonujących w Inspektoracie,