Zespół ds. finansowo-księgowych


Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:
1. Opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3. Kontrola i rozliczanie finansowe osób nie będących pracownikami Inspekcji, wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania niektórych zadań i czynności;
4. Sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
5. Opracowywanie analiz ekonomicznych, prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych;
6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
7. Obsługa programów informatycznych funkcjonujących w Inspektoracie;

Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:
1) Organizuje i doskonali system wewnętrznej informacji ekonomicznej jednostki, dostarczającej danych niezbędnych do planowania działalności i podejmowania prawidłowych decyzji jak również do należytej kontroli i oceny wykonywanych zadań;
2) Kierowanie rachunkowością jednostki;
3) Dokonywanie kontroli finansowej wewnętrznej.